Dofinansowane projekty

Ostatnia aktualizacja: 2020.01.06

OTWARTE OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW

Jest to najbardziej typowy rodzaj projektów finansowanych przez Program. Projekty są wybierane na zasadzie konkursów przez regularne ogłoszenia o naborach wniosków. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane są regularnie na podstawie decyzji WKMS.

Minimalna kwota dofinansowania dla projektów w ramach otwartych ogłoszeń o naborze wniosków wynosi 100.000 € na każdy projekt, górna granica nie jest określona (z wyjątkiem 5. naboru); jednakże, zalecana maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3.000.000 € na każdy projekt. Projekty, których działania obejmują roboty budowlane (gdy na składnik robót przypada powyżej 60 procent całkowitych kosztów projektu) uważane są za projekty infrastrukturalne. 

Szczegółowa lista zatwierdzonych projektów (1-6 nabor) PDF WORD 

PROJEKTY STRATEGICZNE

Przedsięwzięcia, które w istotny sposób wpłynęły na rozwiązanie problemów, były też ważne dla stabilnego rozwoju całego obszaru transgranicznego i posiadały silne polityczne poparcie na szczeblu krajowym i/lub regionalnym, były traktowane jako te o znaczeniu strategicznym. Projekty strategiczne miały widoczny wpływ transgraniczny i odpowiadały celom poszczególnych priorytetów programu. W ramach Programu zrealizowano dwa projekty strategiczne:

• LT-PL/087 “PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”. Partnerem Wiodącym projektu była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Łącznie, w przedsięwzięcie było zaanagażowanych 7 partnerów.

• LT-PL/088 “Podniesienie jakości ratownictwa poprzez współpracę instytucji medycznych w obszarze przygranicznym”. Partnerem Wiodącym był Szpital w Mariampolu. Projekt wdrażało 8 partnerów.

Obydwa projekty strategiczne realizowane były w ramach Priorytetu 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego. 

 

Opis projektów strategicznych (w j. angielskim)

 

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW

 

Fundusz Małych Projektów (dalej – FMP) stanowił jeden ze szczególnych elementów wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska. App. Około 9 mln euro z EFRR zostało przeznaczone na dwa etapy FMP. Pierwszy etap FMP był wdrażany w latach 2009-2011, drugi – w latach 2013-2014. 130 małych projektów otrzymało wsparcie poprzez to specjalne narzędzie. 

Projekty, które otrzymały pomoc finansową bezpośrednio z Programu lub z FMP różniły się „wielkością”, czyli wysokością przyznanego wsparcia. FMP wspierał małe projekty, udzielając wsparcia w wysokości od 5 000 do 100 000 euro. Wszystkie projekty bez wyjątku musiały być zgodne z celami Programu.

Celem FMP było udzielenie wsparcia na realizację projektów na małą skalę, które na poziomie Programu nazywane były „małymi” projektami. Cel i priorytety FMP były zgodne z celem i priorytetami Programu, a małe projekty bezpośrednio przyczyniały się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych w regionie przygranicznym oraz do realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej.

Za małe projekty wdrażane w ramach FMP odpowiedzialne byly tzw. Instytucje Zarządzające Funduszem Małych Projektów z Polski i Litwy.

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia