Przegląd

Ostatnia aktualizacja: 2016.01.08

Krótkie podsumowanie Programu Litwa – Polska 2007-2013: 

Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 20 grudnia 2007 r.

Konferencja otwierająca Programu odbyła się dnia 9 Kwietnia 2008 r. w Druskiennikach na Litwie.

Konferencja zamykająca Programu miała miejsce na terenie Polski, w Augustowie, w dniu 27 Listopada 2014 r.

 

W takcie wdrażania Programu zorganizowano:

 • 6 otwartych naborów wniosków aplikacyjnych; 
 • 1 nabór projektów strategicznych;
 • 2 etapy Funduszu Małych Projektów (FMP).

 

W sumie otrzymano 440 wniosków aplikacyjnych, w tym:

 • 191 w ramach otwartych naborów wniosków;
 • 241 w ramach Funduszu Małych Projektów;
 • 2 wnioski aplikacyjne projektów strategicznych;
 • 6 wniosków aplikacyjnych dotyczących zarządzania FMP.

 

200 projektów zostało zrealizowanych, w tym:

 • 62 projekty z otwartych naborów;
 • 2 projekty strategiczne;
 • 6 projektów parasolowych w ramach FMP;
 • 130 małych projektów.

 

Ze wszystkich 62 projektów z otwartych naborów, 42 stanowiły projekty infrastrukturalne.

 

Największa dotacja z EFRR, która została przyznana na projekt z otwartego naboru, wynosiła 3,66 mln euro

Najmniejsza dotacja z EFRR, która została przyznana na projekt z otwartego naboru, wynosiła 102,5 tys. euro

Średnia kwota dotacji z EFRR przyznanej na projekt z otwartego naboru wynosiła 1,1 mln euro

 

Największa kwota dotacji z EFRR, jaka została przyznana na mały projekt, wyniosła 99,8 tys. euro 

Najmniejsza kwota dotacji z EFRR, jaka została przyznana na mały projekt, wyniosła 7 tys. euro 

 

 W ramach projektów:

 • Zostało zorganizowanych 818 wydarzeń, w których wzięło udział niemal 97 tys. uczestników; 
 • Zostały wyremontowane 154 obiekty infrastruktury publicznej z czego 40 stanowiły obiekty o znaczeniu kulturalnym, historycznym lub turystycznym;
 • 44,9 km dróg w obszarze przygranicznym zostało wyremontowanych lub zbudowanych od podstaw.  

Wskaźniki osiągnięte przez projekty zrealizowane w ramach Programu Litwa-Polska (projekty zakończone do 30.06.2014). Pobierz PDF

OGÓLNY CEL STRATEGICZNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

Ogólnym celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności regionów po obu stronach granicy.

Wyżej wymieniony cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez wzmocnienie więzi międzyludzkich po obu stronach granicy poprzez szeroki zakres działań o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, skierowanych na 2 specyficzne cele szczegółowe programu:

 

 1. Przystosowanie obszaru wsparcia do potrzeb konkurowania w gospodarce globalnej. Wzrost gospodarczy jest bezsprzecznie niezbędny dla wzmocnienia ekonomicznej i społecznej spójności na obszarze kwalifikowanym Programu. Dlatego powyższy cel wskazuje na potrzebę wzrostu konkurencyjności obszaru wsparcia i poprawy dostępu do rynków zbytu wzdłuż granicy.
 2. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia, zorientowanego na przyszłość i atrakcyjnego w kategoriach jakości życia, równości społecznej, środowiska i powiązań komunikacyjnych. Długoterminowy zrównoważony wzrost gospodarczy pozostaje nieistotny bez poprawy społecznej i terytorialnej spójności obszaru wsparcia, która może zostać osiągnięta poprzez postępującą integrację aspektów lokalnego, społecznego i środowiskowego rozwoju. Stąd, powyższy cel podkreśla potrzebę eliminowania fizycznych utrudnień we współpracy przygranicznej, wzmocnienia transgranicznej spójności społecznej, identyfikacji kulturowej oraz jakości środowiska regionów przygranicznych

PRIORYTETY

Z programu będą finansowane projekty przyczyniające się do wdrożenia następujących 2 dziedzin priorytetowych oraz bardziej szczegółowych podpriorytetów:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego

 • Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej
 • Promocja otoczenia biznesowego
 • Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego

Priorytet 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego

 • Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym
 • Poprawa środowiska życia

Każdy projekt musi być zaplanowany do realizacji celów tylko jednego z podpriorytetów.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Program obejmuje regiony graniczne Polski i Litwy, a także obszary przylegające do regionów granicznych.

Po stronie litewskiej w Programie będą uczestniczyć 2 obwody i 3 obszary przylegające:

 • Obwód mariampolski: gminy Mariampol (Marijampolė), Kalwaria, (Kalvarija), Kozłowa Ruda (Kazlų Rūda), rejon wyłkowyski (Vilkaviškis) oraz rejon szacki (Šakiai);
 • Obwód olicki: gminy rejonu olickiego (Alytus), rejonu łoździejskiego (Lazdijai), rejonu orańskiego (Varėna), miasta Olity (Alytus) oraz Druskiennik (Druskininkai);
 • Obwód tauroski jako obszar przylegający: gminy rejonu tauroskiego, (Tauragė), rejonu szyłelskiego (Šilalė), rejonu jurborskiego (Jurbarkas) oraz Pojegi (Pagėgiai);
 • Obwód kowieński jako obszar przylegający: gminy miasta Kowna (Kaunas), rejonu kowieńskiego, rejonu koszedarskiego (Kaišiadorys), rejonu preńskiego (Prienai), rejonu janowskiego (Jonava), rejonu kiejdańskiego (Kėdainiai), rejonu rosieńskiego (Raseiniai) oraz Birsztany (Birštonas);
 • Obwód wileński jako obszar przylegający: gminy rejonu solecznickiego (Šalčininkai), rejonu szyrwinckiego (Širvintos), rejonu święciańskiego (Švenčionys), rejonu trockiego (Trakai), rejonu wiłkomierskiego (Ukmergė), rejonu wileńskiego (Vilnius) oraz Elektreny (Elektrėnai). Należy mieć na uwadze, że miasto Wilno jest wyłączone z obszaru kwalifikowanego Programu, mimo że jest częścią obwodu wileńskiego, zważywszy na fakt, iż miasto Wilno jest najbogatszym spośród wszystkich litewskich gmin, statystyki społeczno-ekonomiczne dotyczące tego obszaru kształtują się znacznie powyżej średniej krajowej oraz z uwagi na duży zakres inwestycji, zarówno krajowych jak bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Obszary kwalifikowalne położone po polskiej stronie Programu to następujące regiony:

 • Podregion Białostocko-Suwalski (powiaty augustowski, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski oraz miasta Białystok i Suwałki);
 • Podregion Ełcki (powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski oraz węgorzewski);
 • Podregion Łomżyński jako obszar przylegający (powiaty grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża);
 • Podregion Olsztynski jako obszar przylegający (powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn).

PARTNERZY KWALIFIKOWALNI

Projekty finansowane przez Program powinny być realizowane przez co najmniej dwóch i nie więcej niż 8 partnerów projektu reprezentujących obszar Programu w obu krajach uczestniczących. Pochodzenie partnera określane jest na podstawie adresu rejestracji partnera w rejestrze krajowym lub regionalnym.

Kwalifikujący się partnerzy projektów finansowanych przez program to następujące instytucje:

 1. regionalne i lokalne instytucje krajowe (rządowe),
 2. „organy zarządzane przez prawo publiczne” są określone w Artykule 1(9) Dyrektywy 2004/18/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 31 marca 2004 na temat koordynacji procedur (OJ L 134, 30.04.2004, STR. 114). Oznacza to organ:
  1. w ramach prawa publicznego lub prywatnego organ utworzony w ściśle określonym celu spełnienia potrzeb powszechnego pożytku, który nie posiada charakteru komercyjnego lub przemysłowego,
  2. posiada osobowość prawną; oraz
  3. finansową w większej części udzieloną przez instytucje państwowe, regionalne i lokalne lub inne organy zarządzane przez prawo publiczne; lub będące przedmiotem nadzoru z punktu widzenia zarządzania przez te organy; lub posiadający Radę Administracyjną, Zarządczą albo Nadzorczą, z której ponad połowa członków zostało wyznaczonych przez instytucje państwowe, regionalne lub lokalne albo inne organy zarządzane przez prawo publiczne.
  4. Podczas, gdy podmioty prawne starające się o dofinansowanie w ramach kategorii w podpunkcie b) jako Beneficjenci Wiodący muszą spełnić kryteria określone w podpunktach i), ii) oraz iii), podmioty prawne ubiegające się o dofinansowanie jako inni beneficjenci mogą być zaakceptowani, jeżeli spełnią tylko kryteria i) i ii).
 3. stowarzyszenia utworzone przez jedną lub kilka instytucji ze szczebla regionalnego lub lokalnego,
 4. stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organow zarządzanych przez prawo publiczne zdefiniowane w podpunkcie b).

Litewskimi partnerami wiodącymi w projektach infrastrukturalnych mogą być jedynie instytucje należące do kategorii określonych w punktach a) lub b).

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Zarządzanie Programem jest oparte na przepisach dotyczących zarządzania celem Europejska Współpraca Terytorialna na podstawie rozporządzenia ogólnego. Strukturę zarządzania Programem tworzą:

 • Wspólny Komitet Monitorujący i Sterujący (WKMS)

 – reprezentujący interesariuszy z instytucji zarządzających Programem oraz władz regionalnych z obszaru Programu. WKMS jest głównym organem decyzyjnym Programu podejmującym decyzje dotyczące realizacji Programu i finansowania projektów oraz monitorowania realizacji Programu.

 – Ministerstwo Finansów Republiki Litewskiej. Ta instytucja jest odpowiedzialna za poświadczenie wykorzystania funduszy Programu zgodnie z przepisami rozporządzeń WE (Departament Funduszy Narodowych), przyjmowanie płatności od Komisji oraz dokonywanie płatności na rzecz Partnera Wiodącego (Departament Skarbu Państwa).

 

 • Instytucja audytowa

– Departament Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Instytucja audytowa jest odpowiedzialna za audyt systemowy Programu oraz audyt wyselekcjonowanej próby projektów, a także za przedłożenie KE deklaracji zamknięcia.

 

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia