Wydarzenia

Ostatnia aktualizacja: 2015.06.29

2010-12-14

6. posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego, 14-15 grudnia 2010 r., Augustów, Polska

Szóste spotkanie Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego (WKMS) Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska odbyło się w Augustowie w dniach 14-15 grudnia 2010 r. Członkowie WKMS będący przedstawicielami władz regionalnych i krajowych z obu krajów zatwierdzili Roczny Plan Pracy Programu oraz Roczny Plan Komunikacji na rok 2011.

W celu ułatwienia procesu zatwierdzania wydatków poniesionych przez projekty i zapewnienia jego przejrzystości, Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) przygotował Wytyczne Wypełniania Certyfikatu potwierdzającego wydatki Partnerów projektu / Certyfikatu potwierdzającego wydatki projektu wydawanego przez instytucje kontroli pierwszego stopnia i przedstawił je w trakcie spotkania. W nowym dokumencie szczegółowo omówiono poszczególne punkty Certyfikatu i przedstawiono krok po kroku sposób jego wypełniania przez kontrolerów pierwszego stopnia. Wytyczne zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz przekazane instytucjom kontroli pierwszego stopnia w najbliższym czasie.

Zatwierdzono warunkowo do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) sześć spośród siedemnastu projektów dostarczonych w ramach czwartego otwartego naboru.

W związku z tym, że w ramach czwartego otwartego naboru wniosków przyjmowane były projekty przyczyniające się do realizacji Priorytetu 1. „Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego”, sześć warunkowo zatwierdzonych projektów ma na celu realizację owego Priorytetu. Ich łączna wartość wynosi 9,2 mln euro.

Głównym powodem odrzucenia wniosków podczas ich technicznej oceny był brak wymaganej dokumentacji. Wśród głównych wad wniosków pod względem jakości należy wymienić zbyt niski stopień charakteru transgranicznego (bardzo niski poziom zaangażowania jednego z partnerów lub niewystarczający opis współpracy partnerów), wątpliwości związane z wykonalnością zaplanowanych działań projektu (brak efektywności finansowej, niespójność działań i rezultatów projektu) oraz koncentracja na działaniach lustrzanych przeprowadzanych odrębnie po obu stronach granicy.

Ponadto podjęto istotną decyzję związaną z procedurą wdrażania zmian w projekcie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozszerzenie działań wdrażanego projektu o dodatkowe elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów projektu oraz/lub zwiększenie liczby produktów i rezultatów projektu, o ile nie towarzyszy temu zmiana zatwierdzonego całkowitego budżetu projektu, przedłużenie jego trwania lub dodawanie nowych działań. Wnioski o tego typu zmiany, w przypadku gdy spełnione są wszystkie techniczne i prawne wymogi z nimi związane, wymaga odrębnej zgody WKMS.

Szczegółowe informacje dotyczące decyzji podjętych przez WKMS zostaną przekazane beneficjentom w najbliższym czasie.

Lista zatwierdzonych projektów jest dostępna tutaj.

Powrót

Wydarzenia


Lipiec 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Ważne wydarzenia


2020-07-08, Online

Konsultacje indywidualne podczas 5. naboru wniosków

Więcej informacji >