FAQ

Ostatnia aktualizacja: 2018.01.31

Sekcja FAQ jest aktualizowana na bieżąco. 

 

KWESTIE OGÓLNE

Co jest rozumiane pod pojęciem „dziedzictwo kulturowe“? Proszę o podanie przykładów. Czy definicja obejmuje współczesne wyroby kultury?

Zgodnie z definicją używaną przez Komisję Europejską dziedzictwo kulturowe obejmuje miejsca o charakterze naturalnym, budynki oraz wykopaliska archeologiczne, muzea, pomniki, dzieła sztuki, historyczne miasta, prace literackie, muzyczne oraz audiowizualne, a także wiedzę, praktyki oraz tradycje obywateli europejskich.

(źródło: https://ec.europa.eu/culture/policy/culture-policies/cultural-heritage_en)

Czy dostęp do platformy wymiany danych może otrzymać każdy aplikant?

Platforma wymiany danych będzie dostępna dla beneficjentów, czyli instytucji których projekty zostały zatwierdzone i są w trakcie realizacji. Platforma ta będzie służyła do wymiany dokumentów między instytucjami programu a beneficjentami.

Czy istnieje definicja „programu zdrowotnego” w Programie?

Definicja “programu zdrowotnego” w Programie nie istnieje, a Program przyjmuje szerokie rozumienie tego terminu. Beneficjenci mogą stosować szerokie rozumienie pojęcia, które sugeruje zestaw działań nakierowanych na polepszenie zdrowia publicznego. Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę na fakt, że we wszystkich kwestiach, które nie są uregulowane przez zasady Programu, decydujące są uregulowania krajowe. Ponadto, Wspólny Sekretariat ma prawo konsultować się z ekspertami zewnętrznymi w sprawach wątpliwych w trakcie oceny projektów.

Czy beneficjenci będą musieli mierzyć liczbę turystów (Wskaźnik Rezultatu w Priorytecie 1 „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”)?

Rezultaty na poziomie Programu wyrażone są i mierzone za pomocą wskaźników rezultatu. Rezultaty na poziomie projektu są, innymi słowami, wkładem projektu w osiągnięcie rezultatu przez Program. Od beneficjentów oczekuje się, że opiszą we Wniosku o dofinansowanie sposób, w jaki ich projekty przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów danego Priorytetu (na poziomie Programu).

Podsumowanie: beneficjenci zobowiązaniu są przyczynić się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających terytorium Programu, ale obliczenia dotyczące osiągnięcia tego wskaźnika wykonywane będą na poziomie Programu.

(Więcej informacji: rozdział 3.3 Podręcznika Programu)

 

Czy część alokacji zostanie wydzielona na projekty infrastrukturalne?

Nie, nie istnieje część alokacji przeznaczona wyłącznie dla projektów inwestycyjnych. Projekty inwestycyjne konkurują z projektami regularnymi w trakcie otwartego naboru wniosków na tych samych zasadach.

Od kiedy najlepiej planować rozpoczęcie projektów, których propozycje składane są podczas 1 naboru wniosków?

Prawdopodobne rozpoczęcie projektów najlepiej jest planować w końcu 2016 r. lub początku 2017 r.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na następujący zapis znajdujący się w rozdziale „3.2.1 Data rozpoczęcia projektu” („3.2.1. Start date of the project”) w Podręczniku Programu: „Najwcześniejsza data rozpoczęcia działań projektu i ponoszenia kosztów związanych z projektem  to data rozpoczęcia projektu po jego zatwierdzeniu przez Wspólny Komitet Monitorujący. Najwcześniejsza data rozpoczęcia projektu to pierwszy dzień miesiąca następującego po decyzji Wspólnego Komitetu Monitorującego (np. Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził projekt w dniu 15 lipca, najwcześniejszą datą rozpoczęcia projektu jest zatem 1 sierpnia).”

Czy odniesienie do narodowych, regionalnych i lokalnych strategii rozwoju oraz do Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest punktowane w ramach wszystkich priorytetów?

Tak, odniesienia do krajowych, regionalnych i lokalnych strategii rozwoju, a także do Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) oraz krótkie opisy wskazujące na te powiązania stanowią jedno z kryteriów oceny Wniosków o dofinansowanie. Więcej informacji znaleźć można w punkcie „1.5. Wpływ projektu oraz wkład w strategie UE/krajowe/regionalne” (ang. “1.5. Project impact and contribution to EU / national / regional strategies”) w tabeli nr 17 „Kryteria oceny jakościowej” („Quality assessment criteria") w Podręczniku Programu.

Czy w momencie złożenia wniosku musi być gotowa dokumentacja techniczna (pozwolenie na budowę itp.)?

Tak, projekt musi być gotowy do wdrażania, a dokumentacja techniczna oraz wszystkie niezbędne pozwolenia powinny być kompletne i aktualne.

Jak długo trwa ocena wniosków?

Proces oceny i wyboru wniosków zajmie ok. 4-5 miesięcy licząc od daty zakończenia naboru. Jego długość zależy od ilości otrzymanych wniosków. Więcej informacji: rozdział „3.7 Procedura oceny i wyboru wniosków“ (ang. chapter “3.7. Assessment and selection procedure”) w Podręczniku Programu.

Czy jest możliwe przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie obiektu w ramach tego samego projektu?

Kopia dokumentacji technicznej musi być dostarczona w trakcie aplikowania o dofinansowanie. Nie jest zatem możliwe jednocześnie opracowywanie dokumentacji i konstrukcja danego obiektu w ramach tego samego projektu. 

Od czego zależy czy będzie jeszcze jeden nabór wniosków?

Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków zależy od kilku czynników. Większość z nich jest związana z wynikami bieżącego naboru wniosków, włączając w to kwoty zakontraktowane i dostępne w ramach poszczególnych priorytetów, a także wskaźniki do osiągnięcia przez zakontraktowane projekty. Decyzja o otwarciu kolejnego naboru będzie podjęta przez Wspólny Komitet Monitorujący i ogłoszona na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu. Prosimy pamiętać o tym, że nowy nabór może posiadać obostrzenia nieobecne w bieżącym naborze, tj. może zostać otwarty jedynie na niektóre spośród priorytetów Programu lub może wprowadzać ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty dofinansowania, itp. Jest zatem wskazane nie odkładać w czasie decyzji o aplikowaniu o dofinansowanie z Programu.

Czy możliwe jest aplikowanie o środki z Programu Interreg V-A Litwa - Polska na realizację drugiego etapu projektu infrastrukturalnego (przebudowa obiektu), w momencie gdy złożony został wniosek w ramach innego Programu na realizację pierwszego etapu?

Tak, jest to możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków przedstawionych w Podręczniku Programu. W rozdziale 3.6.3 Podręcznika znajduje się następujący zapis:

„W przypadku, gdy prace budowlane są przewidziane w ramach projektu, następujące załączniki są wymagane: 

„...”

Kopia dokumentacji technicznej projektu:

W przypadku, gdy prace budowlane są finansowane z budżetu projektu tylko częściowo, tj. realizacja tylko części większego projektu technicznego jest finansowana z budżetu projektu:

- możliwość wdrożenia projektu w częściach musi być przewidziana w i) dokumentacji technicznej oraz w ii) pozwoleniu na budowę i innych dokumentach o takiej samej wartości dowodowej. Ponadto, należy załączyć również iii) kosztorys dotyczący kwoty ujętej w budżecie projektu oraz iv) deklarację beneficjentów dotyczącą procedury oddania obiektu do użytku po zakończeniu prac finansowanych z budźetu projektu „...”.”

Aplikując o dofinansowanie beneficjent wiodący powinien zadeklarować (Załącznik VIII do Wniosku o dofinansowanie – Deklaracja beneficjenta wiodącego), że „9. projekt nie otrzymał ani nie otrzyma dodatkowego wsparcia finansowego UE ani w całości, ani częściowo, w całym okresie jego trwania.”

Ponadto, kontroler pierwszego stopnia beneficjenta zakontraktowanego projektu, w trakcie podpisywania deklaracji potwierdzenia wydatków beneficjenta (Załącznik 8 do Podręcznika Programu) powinien potwierdzić co następuje: „9. Wydatki związane z tym Sprawozdaniem nie były podwójnie finansowane z żadnego innego instrumentu finansowego (np. środków UE, międzynarodowych, krajowych lub regionalnych).”  

Podsumowanie: W przypadku, gdy dana instytucja aplikuje o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa-Polska w celu sfinansowania części konkretnej inwestycji, jest ona zobowiązana do złożenia właściwej dokumentacji technicznej dotyczącej części inwestycji, której dotyczy dofinansowanie („dokumentacji części inwestycji”) jako załacznika do Wniosku o dofinansowanie. Ta część inwestycji nie może otrzymać częściowego ani całkowitego dofinansowania z innych źródeł UE.

Czy w przypadku wspólnego projektu samorządów byłaby możliwość wykonania przez jeden z samorządów boiska sportowego oraz dokumentacji technicznej dot. budowy boiska sportowego przez drugi?

Od projektów opierających się na współpracy transgranicznej oczekuje się, by były ukierunkowane na działania, do których wykonania wymagana jest współpraca po obu stronach granicy  (Podręcznik programu 1.4.1). Oznacza to, iż od potecjalnych beneficjentów oczekuje się odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie beneficjenci w regionie przygranicznym skorzystają z przygotowanej dokumentacji technicznej? Jakie potrzeby zostaną spełnione, problemy zostaną rozwiązazane, jaki wpływ to działanie bedzie miało na region przygraniczny? Należy pamiętać, iż Wspólny Komitet Monitorujący wybierze projekty, które najbardziej przyczyniają się do osiągnięcia założeń Programu.

Tak więc,  przy braku ograniczeń formalnych by włączyć te działanie w projekt, ocena takiego projektu będzie zależała od jego całoci i uzasadnienia.

Czy możliwe jest wdrożenie projektu polegającego na stworzeniu ścieżek przyrodniczych po obu stronach granicy z jednoczesnym wykonaniem dokumentacji technicznej na rekonstrukcję innego obiektu?

Tworzenie scieżek przyrodniczych jak i przygotowanie dokumentacji technicznej są możliwe do przeprowadzenia w ramach Programu. Należy jednak podkreślić, że przygotowanie dokumentacji technicznej nie jest wskaźnikiem Programu i z tego powodu niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie i powiązanie ze sobą działań zaplanowanych w projekcie. Projekt powinien mieć wyraźny transgraniczny charakter i wyrażać wartość dodaną wynikającą z wdrażanych działań transgranicznych. Tak więc,  przy braku ograniczeń formalnych by włączyć te działania w projekt, ocena takiego projektu będzie zależała od jego całokształtu i uzasadnienia.

Planując działania projektu, a zwłaszcza ścieżki przyrodnicze wspomniane w pytaniu, należy pamiętać że projekty dwufazowe nie są kwalifikowalne w ramach Programu, tzn. nie jest możliwe stworzenie domkumentacji technicznej i konstrukcja/budowa w ramach tego samego projektu. Warunki, które muszą zostać spełnione w trakcie wnioskowania o dofinansowanie, w tym konkretnym przypadku (ścieżki przyrody) mogą się różnić znacząco od siebie zależnie od rozumienia sformułowania „ścieżka przyrodnicza” (przygotowanie mapy czy budowa takiej ścieżki wymagająca robót, itp).

 

Czy jest możliwa budowa obiektów infrastrukturalnych w ramach “Priorytetu 2” Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, czy też możliwe działania ograniczają się do prac remontowych?

 Możliwość realizacji komponentu inwestycyjnego dotyczy projektów realizowanych w ramach wszystkich priorytetów, o ile wpisuje się on w założenia Programu i przyczynia się do osiągnięcia jego wskaźników.

W Programie stosowane jest rozróżnienie na projekty regularne i inwestycyjne w zależności od wielkości komponentu inwestycyjnego w realizowanym projekcie.

(Więcej informacji: rozdział 1.4 Podręcznika Programu oraz Załącznik 2 „Notatka nt. kwalifikowalności wydatków” (ang. “Fact sheet on the eligibility of expenditure”) do Podręcznika Programu, zwłaszcza punkt 6 „Infrastruktura i roboty budowlane” (ang. „Infrastructure and works”)).

 

W Priorytecie 3 jednym ze wskaźników produktu jest „Liczba nowych lub ulepszonych świadczeń zdrowotnych lub programów prewencyjnych”. Czy wartość tego wskaźnika można rozumieć jako pojedyńcze zabiegi (nowe lub ulepszone) ...

 

... wykonane np. za pomocą sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu czy jako pojedynczy rodzaj/typ świadczenia zdrowotnego (nowego lub ulepszonego)?

Wskaźnik produktu „Liczba nowych lub ulepszonych świadczeń zdrowotnych lub programów prewencyjnych” należy rozumieć jako pojedyńczy rodzaj/typ świadczenia zdrowotnego (nowego lub ulepszonego). Wartością wskaźnika będzie więc w tym przypadku konkretny rodzaj/typ świadczenia, a nie liczba wykonanych zabiegów. Wykonywanie danego zabiegu zdrowotnego (nowego lub ulepszonego) może umożliwić np. zakup odpowiedniego sprzętu w ramach projektu.

Szczegółowe informacje na temat wskaźników produktu i rezultatu znajdują się w rozdziale 3.3 Podręcznika Programu.

 

Czy możliwa jest sytuacja, iż projekt złożony jest jako regularny, choć z wysokim komponentem inwestycyjnym (bliskim 60% budżetu projektu), natomiast po spełnieniu warunków nałożonych przez Wspólny Komitet Monitorujący ...

 

... (np. usunięciu z budżetu części wydatków na działania nieinwestycyjne), udział komponentu inwestycyjnego w budżecie projektu wzrasta, przekraczając 60%, a tym samym projekt staje się inwestycyjny?

Tego typu sytuacje będą rozpatrywane szczegółowo i indywidualnie przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM). Niemniej, należy pamiętać, że warunki wobec projektów regularnych i inwestycyjnych dla pierwszego naboru wniosków (w tym warunki dotyczące limitu komponentu inwestycyjnego), obowiązują zarówno projekty składane podczas naboru, jak i warunkowo zatwierdzone po jego zakończeniu. Potencjalni beneficjenci muszą mieć świadomość, że jeżeli projekt w przedłożonym kształcie nie będzie w stanie spełnić warunków postawionych przez WKM, może nie zostać ostatecznie zatwierdzony do realizacji.

Czy możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wkładu własnego polskich beneficjentów, realizujących projekty w ramach pierwszego naboru wniosków, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa?

 Procedura uruchamiania oraz przyznawania dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego przez polskich beneficjentów ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rezerwa-celowa/. 

Procedura nie przewiduje możliwości otrzymania dofinansowania na pokrycie wkładu własnego polskich beneficjentów realizujących projekty będące przedmiotem pierwszego naboru wniosków w Programie Interreg Litwa-Polska. 

Należy jednak zauważyć, że taka możliwość (otrzymania dofinansowania na pokrycie wkładu własnego) istnieje w kontekście realizacji mikroprojektów/małych projektów realizowanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 i może dotyczyć zapotrzebowania na środki budżetu państwa w wysokości do 5% wydatków poniesionych do końca danego roku budżetowego.

 

Czy wybudowanie budynku muzeum, rozumianego jako rozszerzenie produktu turystycznego (Kolejka Wąskotorowa będąca obiektem dziedzictwa) jest działaniem wpisującym się w realizację wskaźnika produktu „Liczba stworzonych lub dostosowanych miejsc dziedzictwa”

 

... może zostać zrealizowana w ramach Priorytetu 1 „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”?

Głównym celem projektów finansowanych w ramach Priorytetu 1 jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz kulturowymi na terytorium Programu. Zatem, to przede wszystkim dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe powinny być objęte odpowiednią ochroną w celu ich zachowania i zagospodarowania. Po drugie, w celu promocji dziedzictwa rozumianego jako cenny atut regionu, należy zaadaptować obiekty o znaczeniu przyrodniczym lub kulturowym w celu utworzenia trwałych obiektów o znaczeniu turystycznym. Na podstawie wcześniejszego doświadczenia zadecydowano, że w ramach Programu liczone będą miejsca związane z dziedzictwem (miejsca atrakcji), zamiast pojedynczych obiektów. Oznacza to kompleksową inwestycję w określone miejsce. Konsekwentnie, budowa muzeum liczonego jako wskaźnik „Liczba stworzonych lub dostosowanych obiektów dziedzictwa” musi zostać uzasadniona w kontekście powyższych informacji.

(Więcej informacji: rozdział 2.A.1 Dokumentu Programu)

 

Beneficjenci i partnerstwo

Czy stowarzyszenie nie posiadające środków finansowych może być beneficjentem w projekcie?

Tak, istnieje możliwość funkcjonowania jako beneficjent projektu bez lub z minimalnym wkładem finansowym. Takie propozycje projektów, jednakże, mogą uzyskać niskie oceny za wspólne wdrażanie, wspólny personel lub wspólne finansowanie (zależnie od całokształtu projektu), jeśli elementy te nie zostaną opisane i zaplanowane w prawidłowy sposób. Ponadto, stowarzyszenia takie nie mogą występować w charakterze beneficenta wiodącego. Dodatkowo, zaleca się, aby nie były to jedyne instytucje pochodzące z jednego kraju (tj. w projekcie powinny być uwzględnione inne instytucje z danego kraju o znaczniejszej roli).

Czy możliwa jest sytuacja, w której po jednej stronie granicy projekt będzie realizował szpital, a po drugiej stowarzyszenie?

Tak, jest to możliwe. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, że stowarzyszenie zwykłe nie kwalifikują się do udziału w projekcie w charakterze beneficjenta wiodącego. Wyjątek stanowi stowarzyszenie utworzone przez jedną lub kilka jednostek władz lokalnych, które może zostać beneficjentem wiodącym projektu nieinwestycyjnego pod warunkiem,  że spełni kryteria ustanowione dla podmiotów prawa publicznego (więcej informacji: rozdział „3.1.2. Kwailfikowalni beneficjenci” (ang. “3.1.2. Eligible beneficiaries”) w Podręczniku Programu).

Czy Lokalne Grupy Działania są beneficjentami kwalifkowalnymi w Programie?

Kwalifikowalność Lokalnych Grup Działania jako beneficjentów Programu uzależniona jest od ich statusu prawnego i tego, czy podlegają zasadom Programu. W celu ustalenia kwalifikowalności danego beneficjenta doradzamy przesłanie statutu do Wspólnego Sekretariatu, który dokona weryfikacji. Ustalanie kwalifikowalności beneficjentów należy do zadań Wspólnego Sekretiariatu.

Czy stowarzyszenia utworzone przez władze lokalne mogą być beneficjentami wiodącymi? W skład stowarzyszenia wchodzą także przedsiębiorstwa prywatne.

Następujące instytucje mogą pełnić funkcję beneficjentów wiodących:

w przypadku projektu nieinwestycyjnego

- władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, mające siedzibę na terytorium Programu;

- podmioty prawa publicznego,  mające siedzibę na terytorium Programu;

 

w przypadku projektu inwestycyjnego (zgodnie z rozdziałem 1.4.1 Podręcznika Programu):

- tylko władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, mające siedzibę na terytorium Programu.

Stowarzyszenie nie może pełnić funkcji beneficjenta wiodącego w projekcie inwestycyjnym. W projekcie pozbawionym komponentu inwestycyjnego beneficjent wiodący musi spełnić następujące wymogi dotyczące podmiotów prawa publicznego:

a) być ustanowionym w określonym celu zaspokajania potrzeb interesu ogólnego oraz nie posiadać charakteru przemysłowego lub handlowego;

b) posiada osobowość prawną;

c) być finansowanym w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów; bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

(Więcej informacji: rozdziały 3.1.2 oraz 3.1.3 Podręcznika Programu)

Stowarzyszenie stworzone przez władze lokalne może zatem pełnić funkcję beneficjenta wiodącego w projekcie nieinwestycyjnym pod warunkiem, że spełnia powyższe kryteria dotyczące podmiotów prawa publicznego. 

 

Czy poza ograniczeniem liczby beneficjentów wiodących w projektach zatwierdzonych (1 instytucja tylko w jednym zatwierdzonym projekcie), jest jakieś inne ograniczenie uczestnictwa instytucji w naborze?

Jedna isntytucja może pełnić funkcję beneficjenta w wielu zatwierdzonych projektach. Niemniej jednak, potencjalni beneficjenci muszą mieć świadomość, że wszyscy beneficjenci powinni dysponować wystarczającymi zasobami administracyjnymi oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Potencjalny beneficjent musi również spełniać wymogi zdefiniowane w Podręczniku Programu. Ponadto, lista okoliczności, w których podmioty nie spełniają wymogów kwalifikowalności do udziału w Programie zawarta jest w Podręczniku Programu.

(Więcej informacji: rozdział 3.1.2 Podręcznika Programu)

Czy jeśli jeden beneficjent realizuje w ramach jednego projektu inwestycje w infrastrukturę, to czy drugi może realizować jedynie działania miękkie?

Partnerstwo musi być dobrze zrównoważone, tj. różni beneficjenci biorą udział i koszystają z działań projektu w podobnym stopniu, bez dominacji jednego beneficjenta nad innymi. Wszyscy beneficjenci powinni mieć swój znaczący udział w osiągnięciu celów projektu. Jednym z obowiązkowych sposobów współpracy jest wspólne wdrażanie, które oznacza, że każde działanie projektu jest wdrażane w bliskiej współpracy pomiędzy beneficjentami lub przy udziale niektórych lub wszystkich beneficjentów w każde działanie służące wszyskim beneficjentom. Podział zadań i odpowiedzialności między beneficjentami musi być zrównoważony. Wdrażanie podobnych działań po obu stronach granicy nie gwarantuje wystarczającego poziomu oddziaływania transgranicznego.

Jeśli opisane powyżej zasady będą przestrzegane, typ parterstwa opisany w pytaniu może być uznany za efektywny i prawidłowy.

(Więcej informacji: rozdziały 1.4.1 oraz 3.1 Podręcznika Programu)

W priorytecie 3 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją" priorytetowo będą traktowane projekty angażujące organizacje pozarządowe...

...Ponadto, wskaźnikiem produktu jest „Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę transgraniczną na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego”. Biorąc powyższe pod uwagę, czy organizacja pozarządowa może występować w projekcie tylko jako wsparcie działań benefcjenta wiodącego bez własnego wkładu finansowego (bez przepływów finansowych pomiędzy tymi organizacjami)? Czy taka organizacja pozarządowa będzie traktowana jako beneficjent w trakcie oceny wniosku i czy będzie liczona jako wskaźnik?

Organizacja pozarządowa może być zaangażowana w realizację projektu w następujący sposób: 

  1. jako beneficjent projektu inny niż beneficjent wiodący (zgodnie z zapisami Podręcznika Programu zawartymi w punkcie 3.1.3 Zasada beneficjenta wiodącego). W takim wypadku dana organizacja pozarządowa powinna uczestniczyć w działaniach projektu oraz spełniać kryteria wspólnego przygotowania projektu, wspólnego wdrażania oraz opcjonalnie wspólnego personelu lub wspólnego finansowania. Oznacza to, że ograniczony wkład finansowy ze strony organizacji pozarządowej może być konieczny w celu udowodnienia wspólnego personelu lub wspólnego finansowania, jednak nie jest obowiązkowy. Kluczową sprawą jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie, że ogranizacja pozarządowa odgrywa odpowiednią rolę w projekcie oraz w odpowiedni sposób przyczynia się do osiągnięcia jego celów. 
  2. jako uczestnik działań projektu (np.: szkoleń dla pracowników ogranizacji pozarządowych). W tej sytuacji organizacja pozarządowa nie jest beneficjentem projektu i nie może otrzymywać środków finansowych od jego beneficjentów. Takie zaangażowanie powinno być odpowiednio opisane we wniosku o dofinansowanie. 
  3. jako dostawca usług na rzecz beneficjentów projektu. W tym wypadku, szczegónie jeśli przewidziane są przepływy finansowe pomiędzy beneficjentem a organizacją pozarządową, ta ostatnia nie może uczestniczyć w projekcie jako beneficjent. Przepływy finansowe między beneficjentami są w Programie zabronione. Jednak możliwe jest zlecenie organizacji pozarządowej wykonania działań i wykazanie tego w opisie działań oraz w budżecie w kategorii „Koszty ekspertów i usług zewnętrznych”.  Proszę mieć na uwadze, że organizacja pozarządowa będzie traktowana jako dostawca usług za każdym razem, gdy przewidziane będą przepływy finansowe pomiędzy nią a beneficjentem projektu (w przypadku zaangażowania na gruncie polskiego prawa: Ustawy prawo zamówień publicznych lub Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie).
  4. jako partner merytoryczny bez przepływów finansowych pomiędzy beneficjentem a organizacją pozarządową (np.: konsultacja działań zgodnie z polską Ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie). W tej sytuacji organizacja pozarządowa nie jest beneficjentem projektu, nie otrzymuje żadnych środków finansowych od beneficjenta, ale jej zaangażowanie jest kluczowe dla projektu i odpowiednio opisane we wniosku o dofinansowanie. 

W powyższych przypadkach Nr 1 i 2, zaangażowanie organizacji pozarządowej może być traktowane jako osięgnięcie wskaźnika „Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę transgraniczną na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego” i ocenione. W przypadku opisanym w punkcie 1, osiągnięcie wskaźnika zostanie wykazane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu, zaś w przypadku opisanym w punkcie 2 – na podstawie list obecności uczestników wydarzeń i innych właściwych dokumentów. 

W przypadkach Nr 3 i 4 zaangażowanie organizacji pozarządowej nie może być traktowane jako osiągnięcie wskaźnika „Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę transgraniczną na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego”. 

Proszę mieć na uwadze, że zaangażowanie ogranizacji pozarządowej w dowolnym charakterze musi być konieczne dla osiągnięcia celów projektu oraz musi być znaczące z punktu widzenia działań projektu. W ramach Programu nie zaleca się angażowania organizacji pozarządowej, które nie jest wystarczająco uzasadnione.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w interesie Programu jest zaangażowanie organizacji pozarządowych o ściśle określonym profilu, np. tych, które działają na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Czy jednostki budżetowe (np. szkoły i parki narodowe) wpisują się w kategorię beneficjentów „władze lokalne, regionalne i krajowe i ich jednostki organizacyjne posiadajace osobowosć prawną”?

Zgodnie z definicją jednostek budżetowych zawartą w aktach prawnych Republiki Litewskiej (Ustawa o jednostkach budżetowych RL, art. 2), jednostką budżetową jest jednostka prawna, która pełni funkcje państwa lub samorządu i jest finansowana z ich budżetu. Litewskie jednostki budżetowe należą zatem do kategorii „władz lokalnych, regionalnych i krajowych i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.” Oznacza to, że jednostki budżetowe takie jak np. szkoły i parki narodowe należą do powyższej kategorii beneficjentów.  

Po stronie polskiej samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną należą do kategorii „władz lokalnych, regionalnych i krajowych i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną” i są kwalifikowalnymi beneficjentami.

Czy instytucja mająca główną siedzibę poza obszarem Programu, a która ma oddział zamiejscowy nie posiadający osobowości prawnej, znajdujący się na obszarze Programu może aplikować o dofinansowanie ze środków Programu?

 Proszę zwrócić uwagę na zapisy punktu 3.1 Podręcznika Programu (Programme Manual):

„Zgodnie z ogólną zasadą współfinansowanie z EFRR odnosi się  beneficjentów znajdujących się na obszarze objętym Programem.

W wyjątkowych przypadkach Wspólny Komitet Monitorujący Programu może zaakceptować beneficjenta spoza  obszaru wsparcia Programu, mającego siedzibę w granicach państwowych Litwy i Polski, jeżeli:

- przyczynia się do jej zaangażowania na rzecz Programu (dzięki zaangażowaniu beneficjenta spoza obszaru Programu cele Programu można osiągnąć w większym stopniu);

- jego zaangażowanie jest istotne w związku z tematem projektu i ze względu na korzyści, które może przynieść udział beneficjenta spoza obszaru Programu,

- uzasadnienie jego zaangażowania zawarte zostało  w części II.2 Wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci zobowiązani są zapewnić odpowiednią dokumentację, a ich udział będzie oceniany i zatwierdzany na podstawie analizy każdego przypadku przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu.

Powyższy przepis dotyczy na przykład organizacji, które znajdują się poza obszarem Programu (ale w granicach Polski i Litwy) i które posiadają oddziały operacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, które znajdują się w obszarze objętym Programem. W tym przypadku zaangażowanie takich beneficjentów przyczynia się do osiągnięcia celów Programu i może zostać udowodnione poprzez dostarczenie dokumentacji opisującej sposób w jaki dany oddział działa na rzecz obszaru Programu.

Beneficjenci spoza obszaru Programu nie mogą działać w charakterze beneficjentów wiodących w projektach (patrz punkt 3.1.3 Podręcznika Programu). Beneficjentom spoza obszaru Programu zaleca się, aby skonsultowali się z instytucjami Programu za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu w celu dokonania ustaleń dotyczących Kontroli Pierwszego Stopnia.

 

Czy kościelna osoba prawna/parafia jest kwalifikowalnym beneficjentem w projekcie?

 Po stronie litewskiej związki wyznaniowe (lit. religinės bendrijos ar bendruomenės), utworzone na podstawie prawa litewskiego, mogą być beneficjentem kwalifikowalnym (ale nie beneficjentem wiodącym) jako instytucja niekomercyjna, jeśli mają osobowość prawną oraz udowodnią poprzez odpowiednie dokumenty, że zostały utworzone w określonym celu realizacji potrzeb o charakterze ogólnym i nie mają charakteru przemysłowego ani komercyjnego.

Po stronie polskiej kościelna osoba prawna/parafia nie jest beneficjentem kwalifikowalnym w projekcie. 

 

Kwestie finansowe

Czy w przypadku udziału w projekcie organizacji pozarządowych wkładem własnym może być wkład rzeczowy?

Zgodnie z punktem 8. Koszty niekwalifikowalne (8. Ineligible costs) Załącznika nr 2 „Notatka nt. kwalifikowalności wydatków” (ang. “Fact sheet on the eligibility of expenditure”) do Podręcznika Programu, wkład rzeczowy nie jest w Programie kwalifikowalny.

Czy przy realizacji małych projektów będą możliwe płatności zaliczkowe na realizację działań?

Dokumenty dotyczące małych projektów nie zostały jeszcze przygotowane. Ponadto, nie zostały jeszcze podjęte wiążące decyzje dotyczące zasad naboru wniosków na małe projekty przez odpowiednie instytucje Programu. Prosimy sprawdzać regularnie informacje zamieszczane na stronie Programu: www.lietuva-polska.eu

Na co mogą zostać przeznaczone koszty przygotowawcze (2000 euro)?

Ryczałt w wysokości 2000 euro na poczet kosztów przygotowawczych, jeśli takie wystąpiły, może zostać przewidziany we Wniosku o dofinansowanie i jest rozumiany jako koszty poniesione przez wszystkich beneficjentów projektu w trakcie przygotowania Wniosku o dofinansowanie: koszty podróży, zakwaterowania (jeśli niezbędne), diet i posiłków (w trakcie spotkań aplikantów) oraz koszty tłumaczeń (również w trakcie spoktań aplikantów), a także organizacja wydarzeń (spotkań).

(Więcej informacji: rozdział 3.2.2 Podręcznika Programu oraz Załącznik 2 do Podręcznika Programu)

Czy budżet w projekcie powinien być zrównoważony?

Nie istnieje formalny wymóg stworzenia zrównoważonego budżetu. Budżet niezrównoważony  nie musi stanowić przyczyny odrzucenia propozycji projektu, ponieważ decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu projektu w dużej mierze zależy od całokształtu działań zaplanowanych w projekcie. Niemniej jednak, ocenie podlega to, czy projekt jako taki jest zrównoważony i oddziaływuje na obie strony granicy, tj. czy posiada efekt transgraniczny. Budżet projektu, który odzwierciedla działania beneficjentów i pozwala im na wdrażanie działań o charakterze transgranicznym stanowi element tej oceny. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kryteria oceny jakościowej: „3.1. Partnerstwo posiada potencjał wystarczający do osiągnięcia spodziewanych produktów i rezultatów (Czy partnerstwo jest dobrze zrównoważone, tj. czy poszczególni beneficjenci przyczyniają się i korzystają z projektu w tym podobnym stopniu, bez dominacji beneficjentów pochodzących z jednego kraju lub dominacji jednego beneficjenta?)” (ang. “3.1 The partnership has sufficient potential to realise the planned activities and to deliver the expected outputs and results (Is the partnership well balanced, meaning that the different beneficiaries contribute and benefit to a similar extent without the dominance of one country or one beneficiary?)”) oraz “5.2. Stosunek jakości do wartości w projekcie (Czy całkowite budżety beneficjentów odzwierciedlają rzeczywisty udział w projekcie (są zrównoważone i realistyczne)?” (ang. “5.2. Project demonstrates value for money (Do total partners’ budgets reflect real involvement (are balanced and realistic)?)”), zgodnie z tabelą nr 17 „Kryteria oceny jakościowej” („Quality assessment criteria”) w Podręczniku Programu.

Nie zaleca się tworzenia zrównoważonego budżetu za wszelką cenę. O wiele ważniejsze jest, aby beneficjenci byli w stanie sfinansować swoje działania zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami w taki sposób, który pozwala na poprawne wdrożenie projektu.

Czy wydatek na przygotowanie dokumentacji dotyczącej opracowania tras rowerowych, traktowanej następnie jako efekt współpracy i liczonej jako wskaźnik, może być kwaifikowalny w ramach projektu realizowanego w ramach...

...Priorytetu 4 „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej“?

Rozdział 2.3 Podręcznika Programu zawiera szczegółowe informacje dotyczące spodziewanych działań i rezultatów projektów finansowanych w ramach Priorytetu 4.

Kwalifikowalność wydatków i spójność budżetu są oceniane po złożeniu Wniosku o dofinansowanie do Wspólnego Sekretariatu zgodnie z procedurą oceny opisaną w rozdziale 3.7 Podręcznika Programu.

Priorytet 4 ma na celu wsparcie zasad dobrego rządzenia na terytorium Programu, takich jak reagowanie, efektywność i sprawność władz publicznych poprzez wzmocnienie istotnych elementów systemu takich jak struktury i procesy, zasoby ludzkie oraz świadczenie usług.

Opracowując możliwe działania, beneficjenci powinni odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy zdolności administracji publicznej po obu stronach granicy zostaną zwiększone dzięki działaniom projektu?

Czy jakość administracji publicznej zostanie zwiększona?

W jaki sposób ludność, będąca główną grupą docelową w ramach Priorytetu 4, skorzysta z ulepszonego lokalnego oraz/lub regionalnego rządzenia oraz/lub ulepszonych usług publicznych dzięki wdrożonemu projektowi?

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, ze rozdział 3.2 Podręcznika Programy przewiduje, że w ramach pierwszego naboru wniosków niekwalifikowalne są działania polegające na tworzeniu strategii, studiów oraz ankiet.

Czy możliwe jest ujęcie w budżecie dodatkowych płatności dla urzędników za administrację projektu oraz czy taki wydatek jest kwalifikowalny?

Zapis w rozdziale „1.1 Podstawa prawna“ (ang. “1.1. Legal background”) Podręcznika Programu przewiduje, że: “W przypadku gdy nie istnieją szczegółowe przepisy prawa unijnego, mogą zostać utworzone odpowiednie przepisy Programu. Przepisy krajowe, regionalne lub lokalne mogą być ustanowione w przypadkach, gdy określone kwestie nie są uregulowane na szczeblu unijnym lub na poziomie Programu.”

Biorąc pod uwagę, że zasady kwalifikowalności Programu przedstawione w Załączniku 2 „Notatka nt. kwalifikowalności wydatków” (ang. “Fact sheet on the eligibility of expenditure”) do Podręcznika Programu nie precyzują kwestii związanych z udziałem członków służby cywilnej w działaniach projektów i ich wynagrodzenia, potencjalni beneficjenci powinni działać na podstawie właściwych aktów prawa krajowego. Beneficjentom litewskim zaleca się zapoznanie z rekomendacjami przygotowanymi przez Departament Służby Cywilnej w dniu 8 kwietnia 2016 r. (“Rekomendacijos dėl žmogiškųjų išteklių pasitelkimo įstaigoms vykdant ES fondų lėšomis ir ES dvynių programos lėšomis finansuojamus projektus”).

 

W której kategorii budżetowej powinno zostać ujęte wyposażenie ruchome (np. scena), które będzie zakupione w ramach wspólnego zamówienia wraz z robotami budowlanymi (wartość robót stanowi większą część zamówienia)?

Koszty inne niż bezpośrednio związane z infrastrukturą (np. nadzór budowlany, architektoniczny, zakupy wyposażenia związanego z obiektem infrastrukturalnym itp.) powinny być ujęte w ramach odpowiadających im kategorii budżetowych (np. Kategoria 4 „Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych” lub Kategoria 5 „Wydatki na wyposażenie”). W razie problemów z przypisaniem części faktury do odpowiedniej kategorii budżetowej, całościowa wartość danego zamówienia może zostać przypisana do kategorii budżetowej, która odpowiada przeważającej części zakupu (np. większa część zamówienia to koszty infrastruktury a mniejsza to zakup sprzętu do obiektu – całość kosztów może być umieszczona w Kategorii 6 „Infrastruktura i roboty budowlane”).

Czy możliwe jest dokonywanie płatności (opłacanie faktur) w czasie tzw. „działania zamykającego” (ostatnich trzech miesięcy) projektu, ale dotyczących produktów/usług dostarczonych/wykonanych podczas innych (wcześniejszych) działań projektu?

 Co do zasady podczas tzw. „działania zamykającego” możliwe jest ponoszenie wydatków wyłącznie na zarządzanie i administrowanie projektem (w ramach kategorii budżetowych Koszty personelu oraz Wydatki biurowe i administracyjne) a także, w przypadku beneficjentów litewskich, wydatków związanych z kontrolą pierwszego stopnia (w kategorii Koszty ekspertów i usług zewnętrznych).

Jeżeli jednak faktura (inny dokument o równoważnej wartości) zostanie wystawiona przed rozpoczęciem tzw. „działania zamykającego” oraz dotyczyć będzie produktów/usług dostarczonych/wykonanych przed tym terminem, to istnieje możliwość opłacenia tychże dokumentów w czasie trwania tzw. „działania zamykającego”. 

 

Wniosek i załączniki

Jak należy rozumieć wskaźnik „Liczba stworzonych lub dostosowanych miejsc dziedzictwa” stosowany w ramach Priorytetu 1 „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”?

Miejsce dziedzictwa wspomniane w nazwie wskaźnika „Liczba stworzonych lub dostosowanych miejsc dziedzictwa” rozumiane jest szeroko jako miejsce atrakcji a nie pojedynczy obiekt. Stworzenie lub dostosowanie miejsc dziedzictwa oznacza kompleksową inwestycję w danym miejscu. 

W jaki sposób procedować z Załącznikiem nr 1 do Umowy Partnerskiej (Podział wskaźników), w sytuacji gdy Umowa ta powinna być podpisana jak najwcześniej, ale w momencie jej podpisywania dokładny podział wskaźników pomiędzy beneficjentów...

...nie jest jeszcze znany?

Załącznik nr 1 do Porozumienia Partnerskiego może zostać wypełniony na dalszym etapie (po podpisaniu Porozumienia Partnerskiego), kiedy dokładny podział wskaźników między beneficjentami projektu będzie znany. W każdym przypadku jednak Porozumienie Partnerskie wraz z załącznikami musi zostać złożone we Wspólnym Sekretariacie razem z Wnioskiem o dofinansowanie.

Załącznik 19 do do Wniosku o dofinansowanie jest przetłumaczony tylko na język litewski, czy to oznacza, że dotyczy on tylko beneficjentów litewskich?

Tak, Załącznik 19 do Wniosku o dofinansowanie (Wyciag z z ewidencji gruntów)  obowiązuje tylko litewskich beneficjentów.

W Załączniku 20 do do Wniosku o dofinansowanie należy dokonać oceny oddziaływania transgranicznego inwestycji, ale co to dokładnie oznacza?

Załącznik 20 do Wniosku o dofinansowanie (Kopia dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko) obowiązuje tylko polskich beneficjentów w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W takim przypadku stosuje się postępowanie według prawa krajowego (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Czy studium wykonalności jest wymaganym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie?

Program nie nakłada obowiązku załączenia studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie. Jeżeli nie jest ono wymagane prawem krajowym dla danego typu przedsięwzięcia, nie ma obowiązku jego przygotowania ani złożenia z wnioskiem o dofinansowanie. 

Jakie są różnice między Formularzem Aplikacyjnym Programu a Formularzem Aplikacyjnym z poprzedniej edycji Programu 2007-2013?

Wniosek o dofinansowanie dla 1 naboru wniosków jest podobny do Wniosku o dofinansowanie używanego w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Niektóre części Wniosku zostały uproszczone, a ich obsługa ułatwiona poprzez dodanie rozwijanych list. Niemniej jednak, należy pamiętać, że Wniosek o dofinansowanie został przygotowany i zaadaptowany do wymogów bieżącego Programu i nie powinien być porównywany z Wnioskiem używanym we wcześniejszym Programie.

Należy również pamiętać, że w trakcie naboru wniosków powinien być używany aktualny Wniosek o dofinansowanie. Aplikacje przygotowane za pomocą starych wersji fodmularzy aplikacyjnych nie będą oceniane.

Czy będą przyznawane dodatkowe punkty w trakcie oceny propozycji projektów za udział organizacji pozarządowych w projekcie?

Projekty, które angażują organizacje pozarządowe w swoje działania są szczególnie pożądane w ramach Priorytetu 3 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Oznacza to w praktyce, że projekt, który uwzględnia konstruktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi może uzyskać dodatkowe punkty w trakcie ostatniego etapu procesu oceny, tj. w trakcie oceny oddziaływania strategicznego, które przeprowadzane jest przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że „Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę transgraniczną na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego” stanowi jeden ze wskaźników produktu Programu. W związku z tym zaangażowanie organizacji pozarządowych w projektach składanych w ramach Priorytetu 3 może być elementem oceny w ramach kryterium „1.2. Działania projektu przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów i produktów Programu” (“1.2. The project activities contribute to the achievement of the Programme outputs and results” ), zgodnie z tabelą nr 17 „Kryteria oceny jakościowej” („Quality assessment criteria”) w Podręczniku Programu.

Prosimy również pamiętać, że jedynie projekty, które otrzymały 65 punktów podczas oceny jakościowej są poddawane ocenie oddziaływania strategicznego.

Jaka jest różnica pomiędzy Załącznikami 10 i 12 do Wniosku o dofinansowanie? Jakiego rodzaju informacje są oczekiwane w tych Załącznikach?

Załącznik 10 do Wniosku o dofinansowanie “Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia" powinien zostać złożony przez polskich beneficjentów zgodnie z wymogami prawa  krajowego (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w przypadku projektów, które:

a) mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

b) mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Lista przedsięwzięć wpisujących się w punkt a) oraz b) zawarta jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W obu ww. przypadkach (punkty a) oraz b)) polscy beneficjenci powinni otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez organ właściwy z względu na rodzaj przedsięwzięcia (1. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 2. starostę, 3. dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub 4. wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Jeżeli przedsięwzięcie wpisuje się w punkt a) lub b), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje np. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Z kolei Załącznik 12 do Wniosku o dofinansowanie „Ocena oddziaływania na środowisko (zgodnie z prawem krajowym), powinien być złożony przez polskich beneficjentów w przypadku projektów, które:

a) mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

b) mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres oceny oddziaływania na środowisko oraz organy właściwe do jej przeprowadzenia reguluje prawo krajowe (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Dodatkowo, w przypadku Załącznika 12 (jeśli dotyczy), polscy beneficjenci powinni wypełnić i złożyć dokument dostępny pod następującym adresem (wersja edytowalna):

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10508/Wzor_czesci_srodowiskowej_krajowego_wniosku_o_dofinansowanie.rtf

 

Czy Załącznik 17 do do Wniosku o dofinansowanie (Zatwierdzenie projektu technicznego) dotyczy tylko beneficjentów litewskich i jak on się ma do Załącznika nr 15 do Wniosku o dofinansowanie (Kopia projektu technicznego)?

Tak, Załącznik 17 do Wniosku o dofinansowanie (Zatwierdzenie projektu technicznego) dotyczy tylko beneficjentów litewskich. Nawiązując do odpowiednich litewskich aktów prawnych (Prawa budowlanego, rozporządzena  Nr STR 1.06.03:2002), poprzez zatwierdzenie projektu technicznego rozumie się pisemne zatwierdzenie przygotowanego projektu technicznego przez budującego (zamawiającego).

Załacznik 15 do Wniosku o dofinansowanie (kopia projektu technicznego) jest wymagana zarówno od polskich jak i od litewskich beneficjentów, gdy projekt zawiera komponent inwestycyjny.

Zatwierdzenie projektu technicznego (Załącznik 17) powinno być załączone przez beneficjentów litewskich, którzy składają projekt techniczny jako Załącznik 15

 

Jakiego rodzaju ekspertyza projektu technicznego jest rozumiana pod Załącznikeim 18 do Wniosku o dofinansowanie? Czy nie powinno to wszystko być uwzględnione w dokumentacji/projekcie technicznym (Załączniku 15 do Wniosku o dofinansowanie)?

Załącznik 18 dotyczy wniosków eksperta, dotyczących przygotowanej dokumentacji (ekspertyza projektu technicznego), i wymagany jest zgodnie z litewskim prawem budowlanym, rozporządzeniem  Nr STR 1.06.03:2002. Zgodnie z litewskim prawem krajowym dotyczącym budowy, ekspertyza projektu technicznego nie jest częscią projektu technicznego, lecz wydawana jest oddzielnie.

Litewscy beneficjenci powinni wziąć pod uwagę fakt, iż fundusze Programu współpracy Interreg V-A LT-PL wchodzą w skład Programu  Inwestycji Publicznych Republiki Litewskiej. W przypadku zatwierdzenia projektu prac, musi on także spelniać warunki obiektów finansowanych z Programu  Inwestycji Publicznych Republiki Litewskiej.

 

W poprzednim programie polscy beneficjenci wypełniali standardowy formularz Załącznika Ia - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko ...

... (Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych). Czy istnieje nowa wersja tego załącznika?

Powstał nowy dokument obowiązujący polskich beneficjentów (Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 19 października 2015.

Nowy formularz załącznika środowiskowego dostępny jest pod adresem (wersja edytowalna): 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10508/Wzor_cześci_środowiskowej_krajowego_wniosku_o_dofinansowanie.rtf.

Polscy beneficjenci powinni wypełnić i załączyć ten dokument tylko w przypadku konieczności złożenia Załącznika 12 do Wniosku o dofianansowanie „Oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z prawem krajowym)”. 

Z kolei Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Załącznik 11 do Wniosku o dofinansowanie) dostępna jest pod adresem (wersja edytowalna):
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10510/Deklaracja_organu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarow_Natura_2000.rtf

 

Czy konieczne jest załączenie do wniosku o dofinansowanie uchwały rady miasta dotyczącej udziału w projekcie oraz zabezpieczenia środków finansowych (taki dokument nie jest wymieniony jako obowiązkowy w części XII. „Załączniki“ Podręcznika Programu)?

Zgodnie z zapisami rozdziału 3.4.1 Podręcznika Programu: „WAŻNE: w trakcie planowania budżetu projektu beneficjentom zaleca się:

- Starannie ocenić własne możliwości finansowe i udowodnić wkład finansowy w realizację projektu. Oznacza to, że dokument stanowiący dowód na możliwość finansowego zaangażowania się w projekt musi zostać złożony łącznie z wnioskiem o dofinansowanie (tj. kopia planu finansowego, w którym ujęte zostały wydatki związane z projektem lub/i decyzja o alokacji środków podjęta przez radę mogą zostać złożone jako „Pozostałe załączniki“ – ang. „Other“)“.

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia