CZWARTY NABÓR

Ostatnia aktualizacja: 2019.07.15

Czwarty, otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne, zostaje otwarty 10 czerwca 2019 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT + 02:00). Wnioski muszą fizycznie dotrzeć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, na adres Konstitucijos av. 7, LT-09308, Wilno, Litwa, łącznie z wersją elektroniczną, najpóźniej w wyżej wymienionym terminie.

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach 4. otwartego naboru mogą być składane wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji następujących priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

WAŻNE! Fundusze przeznaczone na Priorytet 4 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej" zostały rozdzielone w ramach trzech poprzednich naborów, w związku z czym niniejszy Priorytet zostaje zamknięty w ramach 4. naboru wniosków.

Szczególnie oczekiwane, z punktu widzenia Programu, są projekty dwustronne, przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego Programu 2.2. Zmniejszenie bezrobocia poprzez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu:

2.2.O.1. Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny);

2.2.O.2. Liczba uczestników inicjatyw w zakresie mobilności transgranicznej (wspólny).

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść 15% wkładu własnego. Minimalny dopuszczalny budżet projektu wynosi ponad 50 000,00 euro, a maksymalny całkowity budżet projektu wynosi 1 mln euro.

Podręcznik Programu, mający zastosowanie do 4. naboru wniosków zawierający niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, wytyczne dotyczące wypełniania wniosku, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące 4. naboru wniosków, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu, sekcja menu DOKUMENTY i TUTAJ

Wkrótce pojawią się informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów 4. naboru wniosków.

 

Jeśli masz świetny pomysł na projekt bilateralny, ale nie masz jeszcze partnerów - wypełnij WNIOSEK PARTNERSTWA i prześlij go na adres e-mail events@vilniusjts.eu. Propozycje partnerskie należy wypełnić w języku angielskim. Zamieścimy je na stronie internetowej oraz rozpowszechnimy za pośrednictwem naszych kontaktów.

 

Zaktualizowano 25.06.2019

Zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie dla 4 naboru wniosków w formie elektronicznej jest gotowy do pobrania. Pliki zapisane w formacie ZIP są dostępne tutaj:  

Wniosek o dofinansowanie dla 4 naboru

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie (Szczegółowy budżet projektu)

Załącznik nr 1 do Podręcznika Programu (Porozumienie partnerskie w formacie Word)

Załącznik nr 1 do Wytycznych wypełniania wniosku o dofinansowanie (informacja o środowiskowych uwarunkowaniach tylko dla Litewskich partnerów) 

Wspólny Sekretariat przygotował specjalny przewodnik dla potencjalnych beneficjentów z 1 naboru wniosków o korzystaniu z elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie – krótki film instruktażowy o tym jak pobrać, zapisać, otworzyć i wypełnić wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej. Takie same zasady obowiązują również w 4 naborze wniosków, dlatego również teraz można korzystać z tego filmu instruktażowego. 

 

 

Należy pamiętać, że do poprawnej instalacji i korzystania z elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, w komputerze musi być zainstalowany system operacyjny przynajmniej  Windows 7.  

Pobrane pliki w formacie ZIP powinny być rozpakowane całkowicie do folderu na dysku twardym (np. na pulpicie). Program nie wymaga instalacji, uruchamia sie po kliknięciu pliku "APPLICATION.exe."

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów związanych z elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie, prosimy o kontakt Wspólny Sekretariat Techniczny. 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia