PIĄTY NABÓR

Ostatnia aktualizacja: 2020.07.01

W dniu 4 maja br. otwieramy 5. nabór projektów do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Nabór w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 - czasu litewskiego).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma na celu przyczynienie się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach piątego naboru wniosków pierwszeństwo strategiczne zostanie przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19:, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych).

5. nabór otwarty został dla wszystkich priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

Priorytet 4. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej.

85 %  wydatków kwalifikowalnych jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), wkład własny partnerów projektu wynosi 15 %. Minimalny kwalifikowalny całkowity budżet  projektu wynosi ponad 50 000,00 euro a maksymalny 1 mln euro. Orientacyjna kwota do podziału obejmująca cztery priorytety programu wynosi 11,4 mln euro (środki EFRR). 
W naborze nie ma ograniczeń dla instytucji mogących działać w roli lidera projektu w kilku projektach jednocześnie w ramach tego samego priorytetu.

Ocena projektu rozpoczyna się tuż po otrzymaniu wniosku. Proces oceny od momentu złożenia wniosku do podjęcia decyzji trwa około 2-3 miesięcy. Informacje o otrzymanych wnioskach o dofinansowanie projektów i wnioskowanych środkach finansowych będą na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej Programu.

Beneficjenci projektu mogą zapoznać się z Podręcznikiem Programu, obowiązującym dla 5. naboru projektów wraz z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu sekcja menu (np. wzór formularza wniosku aplikacyjnego, wskazówki dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego, itp.)  DOKUMENTY i TUTAJWnioski można składać drogą mailową.

Wkrótce pojawią się informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów 5. naboru wniosków.

 

5. nabór projektów w Programie Współpracy Interreg V-A  Litwa – Polska  aktualizacja z dnia 07.05.2020 roku 

Pragniemy poinformować, iż zakończył się proces programowania formularza zgłoszeniowego do 5. naboru projektów, a aplikacja elektroniczna jest dostępna. Informujemy, że w przypadku tej wersji aplikacji elektronicznej zaleca się korzystanie z druku w formacie pdf. Spakowany plik jest dostępny tutaj: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO 5. NABORU WNIOSKÓW

Aneks 1 do formularza wniosku (Szczegółowy budżet projektu)

Aneks 1 do podręcznika programowego (wersja WORD umowy o partnerstwie)

Aneks 1 do Wytycznych w sprawie wypełniania formularza wniosku (informacje o wymaganiach środowiskowych, do wypełnienia tylko przez partnerów litewskich) 

Już na potrzeby pierwszego naboru Wspólny Sekretariat opracował dla potencjalnych beneficjentów specjalny przewodnik pokazujący jak posługiwać się aplikacją elektroniczną - krótki film instruktażowy, który prezentuje jak pobrać, zapisać, otworzyć i wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny. Te same zasady mają zastosowanie w przypadku 5. naboru projektów,  co oznacza, iż można wykorzystać ten film jako instruktażowy. 

Należy pamiętać, że do instalacji i korzystania z aplikacji elektronicznej wymagany jest system operacyjny Windows 7 lub nowszy. (Windows XP nie jest już obsługiwany przez Microsoft). 

Pobrany plik ZIP powinien być całkowicie rozpakowany do dowolnego folderu na dysku twardym komputera (np. na pulpicie). Program nie wymaga instalacji i uruchamia się po kliknięciu pliku "APPLICATION.exe.".

W przypadku pytań lub problemów związanych z elektronicznym formularzem aplikacyjnym, prosimy o kontakt z Wspólnym Sekretariatem Technicznym (WST).

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia