PIERWSZY NABÓR

Ostatnia aktualizacja: 2018.03.30

Pierwszy nabór wniosków Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, wspierajacego dwustronne projekty współpracy, zostaje otwarty 22 marca 2016 roku. Ostateczny termin składania wniosków to 9 czerwca, godzina 16:00 (GMT +02:00). Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Wilno, Litwa w wyżej wymienionym terminie.

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

W pierwszym otwartym naborze mogą być składane wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego. Minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 50.000,00 euro, maksymalna może wynieść do 1.000.000,00 euro.

Na stronie Programu zamieszczono Podręcznik Programu obowiązujący dla pierwszego naboru wniosków wraz z załącznikami (np. wzór wniosku aplikacyjnego, Wytyczne wypełniania wniosku aplikacyjnego itd.): www.lietuva-polska.eu, zakładka DOKUMENTY i TUTAJ

 

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2016 

Przygotowanie elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie dla pierwszego otwartego naboru wniosków dobiegło końca, a gotowy program zostaje oddany do Państwa dyspozycji. Spakowana wersja (plik ZIP) jest dostępna w sekcji APLIKOWANIE – NABORY WNIOSKÓW lub tutaj:

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

ZAŁĄCZNIK NR. 1 do Wniosku o Dofinansowanie (Budżet szczegółowy projektu)

Wytyczne wypełniania Wniosku o Dofinansowanie

Annex 1 do Wytycznych wypełniania Wniosku o dofinansowanie  (informacja dotycząca wymogów środowiskowych, do wypełnienia jedynie przez Litewskich partnerów)

 

Prosimy zwrócić uwagę w trakcie kopiowania programu, iż system operacyjny komputera musi być zaktualizowany (np. Windows XP od pewnego czasu nie jest już systemem wspieranym przez firmę Microsoft i program może nie uruchomić się na tym systemie, tak więc zalecanym systemem jest przynajmniej Windows 7).

Pobrany pakiet w formacie ZIP należy wypakować w całości do dowolnego folderu (np. na Pulpicie). Program nie wymaga instalacji i uruchamia się po kliknięciu pliku „APPLICATION.exe”.

 

  

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia