Cele i priorytety

Ostatnia aktualizacja: 2016.03.30

Cele i priorytety

W okresie 2014 – 2020 głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Zasoby Programu będą skoncentrowane na czterech priorytetach i odpowiadających im celach szczegółowych: 

Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia

Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej

Priorytet 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej;

4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.

 

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia