lt
  • Pradžia
  • >
  • PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE SPRENDIMĄ NEATLIKTI STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE SPRENDIMĄ NEATLIKTI STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

2023-12-06

Programos organizatoriaus pavadinimas: Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, Lt-01510 Vilnius, Lietuva, www.vrm.lt. Kontaktinis asmuo: Deimantė Jankūnaitė, ES investicijų ir Tarptautinių programų departamento teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja, tel.: +370 5 271 8966, el. paštas: deimante.jankunaite@vrm.lt

Programos pavadinimas ir tikslai: 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa buvo patvirtinta  2022 m. rugsėjo 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C_2022_6938. Šiuo metu Programa yra tikslinama, pagrindiniai tikslinamos Programos prioritetai ir tikslai:

1) Aplinkos gerovės skatinimas ir nelaimių valdymo stiprinimas: 1.1 konkretus tikslas SO 2.7. Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros, įskaitant miestų teritorijas, apsaugą ir išsaugojimą bei mažinti visų formų taršą;

2) Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas: 2.1 konkretus tikslas SO 4.5. Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinant sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos; 2.2 konkretus tikslas SO 4.6. Kultūros ir tvaraus turizmo vaidmens stiprinimas ekonomikos vystymosi, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse;

3) Vietos, regiono ir šalies suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas: 3.1 konkretus tikslas ISO 6.3. Tarpusavio pasitikėjimo, visų pirma skatinant žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstus veiksmus, stiprinimas; 3.2 konkretus tikslas ISO 6.6. Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas visose kryptyse; 3.3 konkretus tikslas ISO 7.1. Saugesnė ir labiau apsaugota Europa;

4) Susisiekimo gerinimas: 4.1 konkretus tikslas SO 3.2. Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimatui atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos susisiekimą, įskaitant geresnę prieigą prie TEN-T, ir tarpvalstybinį susisiekimą;

Informacija apie atliekamą/ neatliekamą SPAV: Tikslinamai programai atliekamos SPAV atrankos procedūros. Organizatoriaus priimtas sprendimas atsižvelgus į SPAV subjektų išvadas – neatlikti Programos SPAV. Pagrindiniai motyvai: Programa neapima didelės apimties infrastruktūros ar kitų projektų, kurie gali daryti poveikį aplinkai, kelių atnaujinimo/ remonto darbai bus atliekami esamų kelio juostų ribose. Programos tikslai tiesiogiai skirti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugai, vandens taršos, klimato kaitos rizikų mažinimui, gamtos ir kultūros darniam turizmo skatinimui, kultūros paveldo objektų apsaugai, sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai, regionų ir skirtingų socialinių grupių bendradarbiavimui ir turės reikšmingas teigiamas pasekmes socialinei, gamtinei ir kultūrinei aplinkai.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas

SPAV subjektų įvertinimo pažyma

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Prenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el. paštas būtų naudojamas naujienlaiškiams gauti.