pl

II nabór w liczbach

2024-03-05

W dniu 29 lutego 2024r. zakończył się II nabór wniosków Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. W ramach naboru złożono 59 aplikacji projektowych.

8 aplikacji złożono w ramach Priorytetu 1 “Promowanie dobrostanu środowiskowego i wzmacnianie zarządzania kryzysowego”, 34 aplikacje – w ramach Priorytetu 2 “Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego”, z kolei 17 aplikacji w ramach Priorytetu 3 “Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym”.

Złożone aplikacje zostaną teraz poddane ocenie kwalifikowalności, a na dalszym etapie ocenie jakościowej. Szacuje się, że kontraktacja wybranych Projektów nastąpi pod koniec 2024 roku.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.