pl

DECYZJE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

2023-08-02

Komitet Monitorujący po raz drugi spotkał się online, w dniu 19 lipca 2023 r., aby omówić postępy i zmiany w ramach Programu. WS przedstawił statystyki pierwszego naboru wniosków, takie jak liczba złożonych wniosków w podziale na priorytety, wnioskowane finansowanie i podział na regiony.

Ze względu na to, że Program jest w trakcie wprowadzania zmian, przedstawiono i omówiono zaktualizowaną Analizę potrzeb i potencjałów, proponowane zmiany w priorytetach, wskaźniki rezultatu i produktu oraz ich wartości. Ponadto ekspert AMI przedstawił wyniki zmienionej analizy i raportu na temat turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego. Członkowie komitetu zgodzili się na poprawiony dokument programowy i postanowili ostatecznie zatwierdzić go w drodze procedury pisemnej przed oficjalnym przekazaniem do Komisji Europejskiej.

Uczestnicy omówili również harmonogram wdrażania Programu i jego budżet Pomocy Technicznej. Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego planowane jest na koniec września 2023 r. w Polsce. Głównym tematem obrad będzie wybór projektów do dofinansowania w ramach I naboru wniosków.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.